Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του MIO-ECSDE για έτη 2020-2022 και του Προγράμματος Life NGO Operating Grant για τα έτη 2020-2021

Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE) αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, (με εκτιμώμενο κύκλο εργασιών 3,5 με 5...