Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια και εγκατάσταση μίας (1) υπέργειας μεταλλικής δεξαμενής αποθήκευσης ποσίμου νερού στον Δήμο Κυθήρων

Ο Διεθνής Οργανισμός Global Water Partnership – Mediterranean (GWP – Med), που εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης