Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE) αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Σκουπίδια στον αφρό!: Μαθητές και επαγγελματίες τουρισμού & αναψυχής ενημερώνονται και αναλαμβάνουν δράση για τα θαλάσσια απορρίμματα στις ακτές του Μαλεβιζίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067205 στο Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», ανακοινώνει την παρούσα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών στο Παράρτημα Α, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 26.120 (είκοσι έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι ) ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών.

Παρακαλώ βρείτε τη λεπτομερή Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και το Παράρτημα Α εδώ και τα Παραρτήματα Β εδώ,  Γ εδώ και Δ εδώ.

Οι προσφορές θα πρέπει να σταλούν/κατατεθούν στα γραφεία του MIO-ECSDE στην διεύθυνση Κυρρήστου 12, 105 56 Αθήνα μέχρι την Δευτέρα 24 Μαίου 2021 και ώρα 18.00 σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Πρόσκληση.