Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE) αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Σκουπίδια στην απόχη!: Μαθητές και αλιείς ενημερώνονται και αναλαμβάνουν δράση για τα θαλάσσια απορρίμματα σε παράκτιες και αλιευτικές περιοχές» της Πράξης  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067194 στο Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», ανακοινώνει την παρούσα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών στο Παράρτημα Α, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 27.860 (είκοσι επτά χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ) ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών.

Παρακαλώ βρείτε τη λεπτομερή Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και το Παράρτημα Α εδώ και τα Παραρτήματα Β εδώ και Γ  εδώ και Δ εδώ.

Οι προσφορές θα πρέπει να σταλούν/κατατεθούν στα γραφεία του MIO-ECSDE στην διεύθυνση Κυρρήστου 12, 105 56 Αθήνα μέχρι την Δευτέρα 31 Μαίου 2021 και ώρα 18.00 σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Πρόσκληση.