Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE) αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, στο πλαίσιο του προγράμματος MPA ENGAGE ανακοινώνει την παρούσα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  μεταφοράς, φιλοξενίας και διατροφής ατόμων για την συμμετοχή  στο Συνέδριο με τίτλο “Working for resilient MPA networks together-Joint Final event of the Interreg Med projects MPA Engage and MPA NETWORKS”.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί τμηματικά και θα παραδοθεί έως 18/6/2022.

Παρακαλώ βρείτε τη λεπτομερή Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών εδώ, το Παράρτημα Α εδώ και το Παράρτημα Β εδώ.

Οι προσφορές σας θα πρέπει να σταλούν στην διεύθυνση procurement@mio-ecsde.org μέχρι την Παρασκευή 20/5/2022.