Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE) αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Σκουπίδια στον αφρό!: Μαθητές και επαγγελματίες τουρισμού & αναψυχής ενημερώνονται και αναλαμβάνουν δράση για τα θαλάσσια απορρίμματα στις ακτές του Μυλοποτάμου», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070081, προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών εκτιμώμενου προϋπολογισμού 16.660 (δέκα έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα ) ευρώ πλέον Φ.Π.Α., όπως αυτή αποτυπώνεται και περιγράφεται αναλυτικά στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών στο Παράρτημα Α.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται στα Τμήματα Α, Β και Γ του Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών.

Παρακαλώ βρείτε τη λεπτομερή πρόσκληση υποβολής προσφορών εδώ και τα Παραρτήματα Β και Γ εδώ.

Οι προσφορές θα πρέπει να σταλούν στην διεύθυνση Κυρρήστου 12, 105 56 Αθήνα μέχρι την Παρασκευή 18/12/2020. Κατ’ εξαίρεση και λόγω των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, η υποβολή των προσφορών μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά με κλειδωμένο συμπιεσμένο αρχείο/folder (zip ή rar) που θα περιέχει όλα τα ζητούμενα παραστατικά και δικαιολογητικά με αποστολή στο email procurement@mio-ecsde.org μέχρι την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, ενώ το password για το άνοιγμα του αρχείου/folder θα πρέπει να σταλεί στο ίδιο email μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.