Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια και εγκατάσταση υπέργειων μεταλλικών δεξαμενών ποσίμου νερού στον Δήμο Καλύμνιων και στον Δήμο Αγαθονησίου

Ο Διεθνής Οργανισμός Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med), που εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη