Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του MIO-ECSDE για τα έτη 2017-2019 και του Προγράμματος NGO Operating Grants για τα έτη 2018-2019

Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE) αστική μη κερδοσκοπική εταιρία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια και εγκατάσταση υπέργειων μεταλλικών δεξαμενών ποσίμου νερού στον Δήμο Καλύμνιων και στον Δήμο Αγαθονησίου

Ο Διεθνής Οργανισμός Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med), που εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη