Ο Διεθνής Οργανισμός Global Water Partnership – Mediterranean (GWP – Med), που εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Μediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE), προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς με έγγραφες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ».

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση μιας (1) μεταλλικής δεξαμενής αποθήκευσης πόσιμου νερού. Η δεξαμενή θα εγκατασταθεί στη θέση Δρυμώνας και θα συνδεθεί με υπάρχουσα δεξαμενή και το δίκτυο ύδρευσης του νησιού. Η δεξαμενή θα αυξήσει τον αποθηκευτικό όγκο νερού και θα διευκολύνει την ύδρευση των γειτονικών σε αυτές οικισμών.

Παρακαλώ βρείτε τη λεπτομερή πρόσκληση υποβολής προσφορών εδώ.

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους έως την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00, είτε αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου στα γραφεία της MIO – ECSDE, Κυρρήστου 12, 10556 Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις: κ. Μαριέλα Αντωνακοπούλου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103247267, 2103247490

E-mail: secretariat@gwpmed.org