Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE) αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, στο πλαίσιο του προγράμματος με Plastic Busters MPAs ανακοινώνει την παρούσα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  μεταφοράς, φιλοξενίας, διατροφής προσκεκλημένων ομιλητών συνεδρίου και βιντεοσκόπησης ομιλιών, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 9.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί τμηματικά και θα παραδοθεί στην Αθήνα και έως
15/4/2022.

Παρακαλώ βρείτε τη λεπτομερή Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών εδώ, το Παράρτημα Α εδώ και το Παράρτημα Β εδώ.

Οι προσφορές σας θα πρέπει να σταλούν στην διεύθυνση procurement@mio-ecsde.org μέχρι την
30/3/2022.