Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη» (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development – MIO ECSDE) αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, (με εκτιμώμενο κύκλο εργασιών 3,5 με 5 εκατομμύρια ευρώ για τα έτη 2023, 2024, 2025) προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο αξιολόγησης τη ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ με υποβολή προσφορών για την επιλογή αναδόχου για: τον ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ του ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2023-2024-2025.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ : 14.400 ευρώ πλέον ΦΠΑ (και για τα 3 έτη συνολικά)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους χρησιμοποιώντας τον πίνακα του Παρατήματος 1, έως την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου και ώρα 18:00, με αποστολή email στην διεύθυνση: procurement@mio-ecsde.org

Παρακαλώ βρείτε τη λεπτομερή Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών εδώ, και τα Παραρτήματα εδώ.