Αρχική Σελίδα Επιμορφωτικό Υλικό Παραρτήματα Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΓλωσσάριΦορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Μ.Κ.Ο Λίστα ΚΠΕ ¶λλες Συνδέσεις Forum e-learning

lagogyros

 

Παραρτήματα

1. Διεθνές Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος

Διεθνείς Διασκέψεις για το Περιβάλλον
Οι σημαντικότερες Διεθνείς Συμβάσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ειδών και οικοτόπων
1. Διεθνής Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα (CBD) 2. Η διεθνής Σύμβαση CITES 3. Η Σύμβαση για την Διαμεθοριακή Ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλη Απόσταση 4. Η Σύμβαση για την καταπολέμηση της απερήμωσης (UNCCD) 5. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιώσιμη (αειφόρο) Ανάπτυξη 6. Το πρωτόκολλο του Κιότο 7. Διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων 8. Η Μεσογειακή Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 9. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών  10. Η σύμβαση του ¶αρχους (Aarhus) για το δικαίωμα πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφόρηση (NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3422 - Κύρωση της Σύμβασης) 11. Ο κανονισμός REACH για την διαχείριση των χημικών ουσιών 12.Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά 13.Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική

2. Εθνικό Νομοθετικό και Θεσμικό Πλαίσιο

Το νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας είναι σύνθετο, αφού υπάρχουν πολλές αρμόδιες αρχές με επιμέρους αρμοδιότητες. Οι σπουδαιότερες κανονιστικές πράξεις είναι:
. Ν 1650/1986, για την προστασία του περιβάλλοντος.
. Ν 1468/1950, για τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
. Ν 996/1971, για τους εθνικούς δρυμούς, τα αισθητικά δάση και τα μνημεία της φύσης.
. Ν 177/1975, για τις περιοχές ελεγχόμενου κυνηγιού.
. Π.Δ. 67/81 «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της έρευνας επ' αυτών». Στα παραρτήματα περιλαμβάνει 916 φυτά, 82 ασπόνδυλα και 139 σπονδυλωτά ως προστατευόμενα είδη.
. Y.A. 414985/29-11-1985, για τα μέτρα διαχείρισης της άγριας ορνιθοπανίδας (74 μη θηρεύσιμα είδη).
. Υ.Α. 180755/4425 28-3-1979 «Περί καθορισμού ωφελίμων θηραμάτων και απαγόρευση θήρας ορισμένων πτηνών απειλουμένων με πλήρη αφανισμό» (4 θηλαστικά και 120, συν όλα τα μικρότερα από 17 εκατοστά πτηνά, ορίζονται ως
ωφέλιμα, μη θηρεύσιμα είδη).
. Π.Δ. 80/1990, σχετικά με την «προστασία του φυτικού γενετικού υλικού της χώρας».
. Π.Δ. 434/30-11-1995, ΦΕΚ 248 Α'/95 σχετικά με "Μέτρα για τη διατήρηση και προστασία αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων".
. Ν 1546/1985, περί «Οργάνωσης, παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών».
. Υ.Α. 396851/22-10-1992 για την "εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών, ποικιλιών καρποφόρων δένδρων, θάμνων και λοιπών μικρών καρποφόρων".
. Υ.Α. 396943/24-11-1992 για την "εγγραφή ποικιλιών αμπέλου στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών».
. Υ.Α. 329360/5-4-1994 για την «εγγραφή ποικιλιών κηπευτικών ειδών στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών».
. Υ.Α. 433374/16-12-1994 για την «εγγραφή ποικιλιών καλλιεργούμενων ειδών στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών». Αφορά στις αροτραίες καλλιέργειες.
. Ν 998/1979 «Για την προστασία των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας».

3. Βασικά κείμενα αναφοράς ΠΕ και ΕΑΑ

1975, Η χάρτα του Βελιγραδίου 1977, Η Διακύρηξη της Τυφλίδας 1997, H Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης 1992, Κεφάλαιο 36 της Ημεήσιας Διάταξης 21, Παγκόσμια Διάσκεψη του Ρίο 2005, Η Στρατηγική της UNECE για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 2005, UNESCO Draft International Implementation Sceme for the Decade on ESD

4. Στοιχεία Μεθοδολογίας

Ταξινομία κατά Bloom Tα προσδοκώμενα αποτελέσματα Επικρατέστερες ταξινομήσεις αξιών Μοντέλα Συμπεριφοράς

5. Οι διδακτικές προτάσεις των εκπαιδευτικών για ΠΕ στην ΠΠ

«Απειλούμενα Ζώα», Δρ/τα για Α/θμια Εκπ/ση Ευαγγελία Μανούσου «Επιπτώσεις του τουρισμού σε Φυσικά Πάρκα και ΠΠ», Δρ/τα για Β/θμια Εκπ/ση Σεβαστή Βαμβακοπούλου «Επίσκεψη στο δάσος - Μελέτη πεδίου», Ενδεικτικό φύλλο εργασίας, Κωνσταντίνα Παναρίτου «Τα δώρα της Φύσης», Κωνσταντίνα Παναρίτου«Όλα συνδέονται ...», Ιωάννα Παπαιωάννου «Παρατήρησε το σήμερα,. φαντάσου το χθες και . ονειρέψου το αύριο της προστατευόμενης περιοχής.», Ιωάννα Παπαιωάννου«Παρατήρηση ¶γριας Ορνιθοπανίδας σε ΠΠ», οδηγίες για τους επισκέπτες, Χάρης Κουρουζίδης, «Πόσων χρονών είσαι;», Ιωάννα Παπαιωάννου«Προσομοίωση βιοποικιλότητας», Δρ/τα για Α/θμια & Β/θμια Εκπ/ση, Χρυσούλα Δρακωνάκη «Τι να πουλήσω;» Δρ/τα για Α/θμια Εκπ/ση, Χρυσούλα Δρακωνάκη

Στείλε μας και εσύ την δική σου διδακτική πρόταση στο info @ medies.net