Αρχική Σελίδα Επιμορφωτικό Υλικό Παραρτήματα Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΓλωσσάριΦορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Μ.Κ.Ο Λίστα ΚΠΕ Άλλες Συνδέσεις Forum e-learning

book

 

Το Επιμορφωτικό Υλικό

"Κατεβάστε" ολόκληρο το υλικό από εδώ
Εναλλακτικά μπορείτε να διαλέξτε τα επιμέρους κεφάλαια πατώντας πάνω στα σχετικά κεφάλαια.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α΄ ΜΕΡΟΣ:ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΟ ΡΟΛΟ & ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
Οικολογικές αρχές & χαρακτηριστικά λειτουργίας φυσικών οικοσυστημάτων
1.1. Εισαγωγή- Βασικές έννοιες
1.2. Τροφικές σχέσεις - Ροή ύλης και ενέργειας
1.3 Οικολογικοί παράγοντες: Οι νόμοι του «ελαχίστου» και της «ανοχής»
1.4 Βιοτικοί Παράγοντες και Λειτουργικές σχέσεις
1.5 Ποικιλία και Ευστάθεια
1.6 Αβιοτικοί παράγοντες στα οικοσυστήματα
1.7. Βιογεωχημικοί κύκλοι
1.7.1 Οι κύκλοι του άνθρακα και του αζώτου
1.7.2 Ο Υδρολογικός κύκλος ή κύκλος του νερού
1.8 Βιοποικιλότητα
1.9 Τύποι χλωρίδας και πανίδας  στην Ελλάδα - Τύποι οικοσυστημάτων
1.9.1 Φυσικά χερσαία οικοσυστήματα
1.9.2 Υδατικά οικοσυστήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Μια σύνοψη των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων
2.1. Εισαγωγή: Το Περιβαλλοντικό Πρόβλημα
2.2 Ρύπανση - Κατηγορίες ρυπάνσεων - μεταφορά ρύπων
2.2.1 Ατμοσφαιρική ρύπανση  και τα προβλήματα που δημιουργεί: Το φαινόμενο του Θερμοκηπίου, Κλιματικές αλλαγές, Εξασθένηση της στοιβάδας του όζοντος, όξινη βροχή
2.2.2 Ρύπανση εδάφους
2.2.3 Ρύπανση υδάτων
2.3 Διάβρωση -  Ερημοποίηση -  Αποψίλωση
2.4 Πυρκαγιές στα μεσογειακά οικοσυστήματα
2.5 Εντατικοποίηση της γεωργίας
2.6 Υπερβόσκηση
2.7 Εισαγωγή/ εισβολή  ξενικών ειδών
2.8 Υπεραλίευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Οι Προστατευόμενες Περιοχές (ΠΠ)
3.1 Εισαγωγή
3.2 Κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών
3.3 Εξέλιξη των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα
3.4 Το Ευρωπαϊκό Νομοθετικό πλαίσιο για τις ΠΠ και η εφαρμογή του στην Ελλάδα
3.5 Το Διεθνές Νομοθετικό πλαίσιο για τις ΠΠ διεθνούς σημασίας και η εφαρμογή του στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών (ΠΠ)
4.1 Εισαγωγή - Ανάγκη Διαχείρισης - Αειφόρου Ανάπτυξης
4.2 Διαχειριστικές αντιλήψεις -  Εξέλιξη της έννοιας της Διαχείρισης από το 1950 και μετά
4.3 Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών - Διαχειριστικά Σχέδια
4.4. Ενδεικτικά διαχειριστικά μέτρα που εφαρμόζονται στις ΠΠ
4.4.1  Παραγωγικές δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή της ΠΠ
4.4.2  Διαχείριση των φυσικών πόρων
4.4.3 Επόπτευση - Φύλαξη
4.4.4 Επικοινωνία, Ενημέρωση, και Εκπαίδευση του Κοινού
4.4.5 Επιστημονική έρευνα
4.4.6  Πολιτιστικά Προγράμματα
4.4.7 Έργα ερμηνείας περιβάλλοντος
4.5 Χρηματοδότηση Προστατευόμενων περιοχών
4.6 Η πολιτιστική διάσταση των ΠΠ
4.7 Βασικές έννοιες και εργαλεία σχετιζόμενα με τη διαχείριση

Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΕ) & ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΑΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕ & ΤΗΝ ΕΑΑ
5.1  H Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) & η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
5.2  Οι προσεγγίσεις των ΠΕ και ΕΑΑ στην έννοια «περιβάλλον»
5.3  Αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας για την ΠΕ & την ΕΑΑ στις ΠΠ
5.4  Δίκτυα και συνεργασίες που υποστηρίζουν την ΠΕ & ΕΑΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΣΕ ΠΠ
6.1 Εισαγωγή
6.2 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και δεξιότητες: Ο ρόλος του εκπαιδευτή - εμψυχωτή
6.3 Αναγκαίες ειδικές γνώσεις
6.4 Επικοινωνία
6.5 Περιβαλλοντικά παιχνίδια (τρόποι γνωριμίας εξοικείωσης και αφύπνισης της ομάδας)
6.6 Κανόνες συμπεριφοράς και ασφάλειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΠ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
7.1. Τι θέλω να επιτύχω (Στοχοθεσία)
7.2 Ποιους θα εμπλέξω
7.3. Σε ποιους απευθύνομαι (χαρακτηριστικά ομάδας - στόχου)
7.4. Ποια μέθοδο θα ακολουθήσω (πως επιλέγω τη μέθοδο;)
7.5. Εφαρμογή και αξιολόγηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕ/ΕΑΑ
8.1  Επίσκεψη και εργασία στο πεδίο
8.2  Η εργασία σε ομάδες
8.3 Kαταιγισμός ιδεών και αραχνογράμματα
8.4 Ο χάρτης εννοιών
8.5 Χρησιμοποιώντας χάρτες
8.6 H μάθηση μέσα από τα αντικείμενα
8.7 Τα πειράματα
8.8 Οι αναλογίες και τα μοντέλα
8.9  Εκπαίδευση για τις αξίες στην ΕΑΑ
8.10 Η επίλυση προβλήματος
8.11 Μέθοδοι συμμετοχής και ανάληψης δράσης