Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του MIO-ECSDE για τα έτη 2017-2019 και του Προγράμματος NGO Operating Grants για τα έτη 2018-2019

Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, MIO-ECSDE) αστική μη κερδοσκοπική εταιρία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια και εγκατάσταση υπέργειων μεταλλικών δεξαμενών ποσίμου νερού στον Δήμο Καλύμνιων και στον Δήμο Αγαθονησίου

Ο Διεθνής Οργανισμός Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med), που εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εφαρμογή συστήματος συλλογής βρόχινου νερού και δημιουργία κάθετου κήπου στο Κτίριο Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος Δήμου Θεσσαλονίκης

Η Global Water Partnership – Mediterranean (GWP – Med), που εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη